Navigation:Inhalt:

Ersatzteile

Andreas Andlinger

Leitung Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 75
Fax: +43 - (0)732 - 347260
a.andlinger@ezagrar.at
Photo of Andreas  Andlinger
 
Daniela Leitner
Assistenz Leitung Ersatzteilvertrieb

Auftragsbearbeitung im Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 76
Fax: +43 - (0)732 - 347260
d.leitner@ezagrar.at
Photo of Daniela  Leitner
 
Sonja Schirz
Auftragsbearbeitung im Ersatzteilvertrieb

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 41
Fax: +43 - (0)732 - 347260
s.schirz@ezagrar.at
Photo of Sonja  Schirz
 
Alfred Günthner
Ersatzteilvertrieb EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 34
Fax: +43 - (0)732 - 347260
a.guenthner@ezagrar.at
Photo of Alfred  Günthner
 
Verena Mühleder

Ersatzteilvertrieb EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 00
Fax: +43 - (0)732 - 347260
v.muehleder@ezagrar.at
 
Josef Holli

Ersatzteilvertrieb SDF

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 73
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.holli@ezagrar.at
Photo of Josef  Holli
 
Jürgen Mühlbachler

Ersatzteilvertrieb SDF, EZ AGRAR

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 35
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.muehlbachler@ezagrar.at
Photo of Jürgen  Mühlbachler
 
Hermann Ertl

Leitung Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT

Tel.: +43 - (0)732 / 34 72 66 - 33
Fax: +43 - (0)732 - 347260
h.ertl@variowelt.at
Photo of Hermann  Ertl
 
Gerhard Pirngruber

Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT, SDF

Tel.: +43 - (0)732 - 347266 - 74
Fax: +43 - (0)732 - 347260
g.pirngruber@ezagrar.at
Photo of Gerhard  Pirngruber
 
Johann Bogner

Ersatzteilvertrieb AGCO/FENDT

Tel.: +43 - (0)732 / 34 72 66 - 22
Fax: +43 - (0)732 - 347260
j.bogner@variowelt.at
Photo of Johann  Bogner